top of page
Szukaj
  • Daria Linkowska

Opieka naprzemienna a alimenty na dzieckoOpieka naprzemienna jest stosunkowo nową instytucją, wciąż jeszcze uznawaną za specyficzną formę sprawowania przez rodziców pieczy nad dzieckiem, która to piecza stanowi jeden z atrybutów władzy rodzicielskiej.

Istota pieczy naprzemiennej

Opieka naprzemienna nad dzieckiem rozwiedzionych rodziców polega na przyznaniu każdemu z rodziców przez Sąd prawa do sprawowania pieczy nad dzieckiem w jednakowym stopniu w określonych odstępach czasu, np. w systemie tygodniowym bądź dwutygodniowym. Dziecko przebywa więc pod opieką raz jednego, raz drugiego rodzica.

Przesłanki orzeczenia opieki naprzemiennej

Ustalenie pieczy naprzemiennej przez Sąd możliwe jest zarówno w razie zgodnego wniosku rodziców, na podstawie ich porozumienia, czyli tzw. planu wychowawczego, jak i w przypadku braku takiego porozumienia. Najogólniej rzecz ujmując podstawowym warunkiem zastosowania tego rozwiązania jest powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz pozytywna prognoza w kwestii współdziałania rodziców w sprawach dziecka. Ocena omawianej instytucji zarówno w doktrynie, jak i w praktyce orzeczniczej jest niejednoznaczna, nie mniej jako główną zaletę opieki naprzemiennej wskazuje się zachowanie równych relacji dziecka z obojgiem rodziców.

Czy opieka naprzemienna wpływa na alimenty?

System opieki naprzemiennej rodzi pytania odnośnie sposobu uregulowania zobowiązań alimentacyjnych. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że brak jest podstaw prawnych ku temu, aby w sposób automatyczny przyjmować, iż opieka naprzemienna znosi obowiązek alimentacyjny. W systemie pieczy naprzemiennej każdy z rodziców w jednakowy sposób realizuje swój obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania o wychowanie dziecka oraz utrzymuje je w czasie, kiedy przebywa ono u niego. Nie mniej wysokość alimentów zależy także od możliwości zarobkowych i majątkowych obojga rodziców. Przy ustalaniu alimentów Sąd winien kierować się dobrem dziecka oraz poszukiwać takich rozwiązań, które nie pogorszą jego sytuacji materialnej.

W przypadku gdy w zarobkach rodziców występują znaczne dysproporcje, często zawierają oni porozumienie, na podstawie którego rodzic znajdujący się w lepszej sytuacji finansowej zobowiązuje się do przekazywania określonej kwoty drugiemu rodzicowi na tzw. „wyrównanie szans”. W razie braku porozumienia zasadne jest zasądzenie przez Sąd alimentów na dziecko płatnych do rąk uboższego rodzica.


Jeżeli natomiast rodzice posiadają podobny status materialny Sądy rezygnują z ustalania alimentów coraz częściej stosując w wyroku zapis: „Sąd postanawia obciążyć kosztami utrzymania i wychowania małoletniego dziecka stron obydwoje rodziców i ustala, że każdy z nich ponosić będzie koszty bieżącego utrzymania dziecka w okresach sprawowania przez niego opieki bezpośredniej nad małoletnim, a pozostałe koszty będą ponoszone przez rodziców po połowie”.


Bez wątpienia nie należy traktować instytucji opieki naprzemiennej jako sposobu na uniknięcie zobowiązań alimentacyjnych. Aktualna bowiem pozostaje zasada, że dzieci mają prawo do życia na równej stopie z rodzicami, a rozwód nie powinien prowadzić do pogorszenia ich sytuacji materialnej.


Jeżeli masz pytania dotyczące opieki naprzemiennej zapraszam do kontaktu. Na co dzień prowadzę takie sprawy, więc na pewno będę mogła doradzić.

3707 wyświetleń

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Комментарии


bottom of page