top of page

PODZIAŁ MAJĄTKU

PODZIAŁ MAJĄTKU

Co to jest wspólność majątkowa?

Ustawowa wspólność majątkowa jest jednym z ustrojów majątkowych pomiędzy małżonkami. Co do zasady powstaje między małżonkami z mocy ustawy z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, chyba że przed ślubem zdecydują się oni na podpisanie małżeńskiej umowy majątkowej wyłączającej taką wspólność.

W małżeństwie posiadającym ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej wskazać należy 3 masy majątkowe: majątek wspólny, oraz majątki osobiste obojga małżonków.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kiedy można żądać podziału majątku wspólnego małżonków?

    W trakcie trwania wspólności majątkowej między małżonkami, majątki te tworzą jedną całość gospodarczą. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku Podzielić je można dopiero po ustaniu wspólności, czyli w wyniku orzeczenia rozwodu lub separacji, ubezwłasnowolnienia męża lub żony lub ogłoszenia upadłości przez męża lub żonę. Wtedy też można żądać podziału majątku wspólnego.

Chcesz wygrać swoją sprawę? - jako radca prawny w Opolu zapewniam fachowe wsparcie i kompleksową obsługę w sprawie o podział majątku.

Daria Linkowska

Daria Linkowska

radca prawny

tel. 791 039 209

 

e-mail: prawnik@darialinkowska.pl

ROZWÓD 

Prowadzimy kompleksowo sprawy rozwodowe z zabezpieczeniem Państwa interesów m.in. w zakresie orzeczenia winy. 

ALIMENTY

Wspieramy uprawnionych do alimentów (dzieci, małżonków, etc.) w zakresie dochodzonych roszczeń ze szczególnym wyliczeniem ich realnej wysokości.

WŁADZA RODZICIELSKA

Zapewniamy pomoc w ustaleniu warunków sprawowania władzy rodzicielskiej z uwzględnieniem dobra dziecka.

PODZIAŁ MAJĄTKU

Podejmujemy się prowadzenia skomplikowanych spraw o podział majątku i zapewniamy pełną reprezentację na każdym etapie postępowania.

Umów się na spotkanie

z prawnikiem

+48 791 039 209

bottom of page