top of page
Szukaj
 • Daria Linkowska

Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu o rozwód?


Przy wnoszeniu sprawy o rozwód należy złożyć:

 • pozew w dwóch egzemplarzach,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał),

 • odpisy skrócone aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci (oryginał),

 • zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy brutto i netto.

W pozwie należy wskazać w szczególności:

 1. imię, nazwisko, adres i PESEL powoda (powód to osoba, która występuje z pozwem o rozwód),

 2. imię, nazwisko i adres pozwanego (współmałżonka),

 3. czy strona powodowa wnosi o rozwód bez orzekania o winie, z winy jednej ze stron czy też z winy obu stron,

 4. w przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci:

 • jakiego rozstrzygnięcia powód/ka domaga się w kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej oraz przy którym z rodziców ma być miejsce zamieszkania dzieci,

 • jakiej wysokości alimentów domaga się na rzecz każdego z małoletnich dzieci od współmałżonka lub jaką kwotę sam zobowiązuje się płacić z tego tytułu,

 • propozycję kontaktów z dziećmi, rodzica, z którym dzieci nie mieszkają,

 1. informację wynikającą z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. (tj. czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia).

W uzasadnieniu należy wskazać najważniejsze przyczyny, które doprowadziły do trwałego rozpadu związku małżeńskiego oraz wskazać dowody na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie (dowody w postaci: świadków - imiona, nazwiska, adresy oraz okoliczności, na które świadkowie mieliby składać zeznania, zdjęć, listów, rachunków i innych dokumentów).

Opłata wynosi 600 zł.


111 wyświetleń

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

留言


bottom of page