top of page
Szukaj
  • Daria Linkowska

Jak pozbyć się żony/męża z własnego mieszkania jeszcze przed rozwodem?

Jak pozbyć się współmałżonka z własnego mieszkania jeszcze przed rozwodem?


Wspólne zamieszkiwanie małżonków

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż, dopóty są pozostajemy małżeństwem, współmałżonek ma prawo do lokalu, w którym zamieszkują, nawet wówczas, jeżeli lokal ten jest majątkiem osobistym jednego z małżonków. Powyższe wynika z treści art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny”. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego. Tym samy samo wyprowadzenie się z mieszkania nie da jeszcze względnego spokoju, albowiem współmałżonek może „podążać” za nami do nowego miejsca. W końcu nowe miejsce będziemy zajmować na podstawie jakiejś umowy.


Pozbycie się małżonka – przemoc w rodzinie

W chwili obecnej, wobec ograniczeń związanych z pandemią, eksmisja z lokalu jest możliwe są tylko na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z przywołanym przepisem „jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania”. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.


Przepis art. 11a umożliwia sądowi zobowiązanie do opuszczenia mieszkania członka rodziny „wspólnie zajmującego mieszkanie”. Należy zwrócić uwagę na podobne, choć nie tożsame pojęcie zawarte w przepisie art. 58 § 2 zdanie pierwsze. Zgodnie z tym przepisem jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Zdanie drugie stanowi natomiast, że w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.


Sposób na osobne zamieszkiwanie przed rozwodem

Reasumując, nie ma przepisu, który w sposób bezproblemowy pozwoliłby pozbyć się małżonka z mieszkania. Na pewno przeprowadzka do innego mieszkania jest jakimś wyjściem, ale proszę pamiętać, że w przypadku „jakiegoś prawa do lokalu” współmałżonek także będzie miał prawo je zająć. Jedyne, co można uczynić, to bezumowne korzystanie z lokalu, wówczas skoro nie mamy prawa do lokalu, współmałżonek nie może domagać się wprowadzenia do niego.

57 wyświetleń

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page