top of page
Szukaj
  • Daria Linkowska

7 RZECZY, które musisz wiedzieć przed złożeniem POZWU O ROZWÓD


pozew o rozwód

KIEDY SĄD ORZEKA ROZWÓD- POZEW O ROZWÓD?

Sąd bada czy nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Pewnie zastanawiasz się co to znaczy. Zupełny i trwały rozkład pożycia jest wtedy, gdy ustały pomiędzy małżonkami więzi: fizyczna, emocjonalna i gospodarcza oraz czy rozpad ten ma charakter trwały i brak jest widoków, aby małżeństwo funkcjonowało jeszcze w przyszłości.

W sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci sąd weryfikuje także, czy dobro dzieci nie sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu.


ORZEKANIE O WINIE - o co chodzi?

Składając pozew o rozwód zadaj sobie pytanie, czy chcesz, aby w wyroku rozwodowym sąd orzekał, który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia. Sąd może nie orzekać o winie lub wskazać winę jednego lub obydwojga małżonków.


Musisz wiedzieć, że sąd nie będzie orzekał winy wyłącznie w sytuacji, gdy oboje małżonkowie w toku postępowania sądowego złożą wniosek o nieorzekanie o winie. W przeciwnym bowiem razie, w braku takiego wniosku, sąd zobowiązany jest do wskazania w wyroku rozwodowym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. To znaczy, że obowiązkowo wskazać należy w pozwie o rozwód czy chcesz, aby sąd rozwiązał związek małżeński z winy czy bez orzekania o winie. Niewątpliwie najszybszy rozwód to ten bez orzekania o winie. Ale decyzja należy do Ciebie? Ja zawsze doradzam co się bardziej opłaca i czy są szanse wygrać sprawę z orzekaniem o winie.


Pamiętaj, że Sąd jednak nie miarkuje winy to znaczy, że nie bada, który z małżonków przyczynił się bardziej, a który mniej do rozpadu małżeństwa – jeżeli drugi z małżonków choć trochę przyczynił się do rozpadu pożycia, sąd orzeka winę obydwojga małżonków.


Choć w większości przypadków fakt orzeczenia o winie ma charakter głównie ambicjonalny, to jednak z rozstrzygnięciem, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie małżeństwa wiążą się także konsekwencje finansowe. Gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec obowiązek przyczyniania się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, nawet jeśli ten nie znajduje się w niedostatku – w tym przypadku wystarczającym jest samo pogorszenie sytuacji materialnej wskutek rozwodu.


A CO KIEDY MAMY JESZCZE NIEPEŁNOLETNIE DZIECI POCHODZĄCE Z TEGO MAŁŻEŃSTWA?

Gdy małżonkowie posiadają wspólnie małoletnie dzieci w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga także kwestie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz alimentów.

Na zgodny wniosek stron sąd może zaniechać orzekania o kontaktach z dzieckiem. W praktyce coraz częściej zdarza się, że wraz z decyzją o rozstaniu i złożeniu pozwu rozwodowego rodzice podpisują także porozumienie rodzicielskie, w którym w drodze pisemnej umowy ustalają sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i alimentów.

Porozumienie to jest istotnym wyznacznikiem dla sądu w przedmiocie uregulowania sytuacji prawnej dziecka po rozwodzie rodziców. W braku porozumienia o władzy rodzicielskiej, kontaktach i wysokości alimentów rozstrzyga sąd. To na pewno warto omówić i zastanowić jak te kwestie uregulować. Z doświadczenia wiem, że bardzo często ten "kawałek" rozwodu np. wysokość alimentów jest najbardziej sporny.


CO Z MIESZKANIEM?

Warto pamiętać, iż jeżeli małżonkowie zamieszkują wspólnie, w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga także o sposobie korzystania z mieszkania. W tym zakresie jednak sąd nie rozstrzyga kwestii własności lokalu, ani też co do zasady nie dokonuje podziału majątku.


W sytuacjach wyjątkowych istnieje także możliwość orzeczenia przez sąd eksmisji małżonka, który swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.


Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, ale wyłącznie w sytuacji, gdy drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego i o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. TAK WIEM, wydaje się to kosmicznie trudne, ale uwierz mi, po omówieniu ze mną sprawy może się okazać, że to nie jest takie straszne jakby mogło się wydawać.


PODZIAŁ MAJĄTKU W SPRAWIE O ROZWÓD


Choć przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość dokonania podziału majątku w wyroku rozwodowym, jeżeli któryś z małżonków złoży taki wniosek, to jednak w praktyce w wyniku sprawy rozwodowej sąd dokonuje takiego podziału niezwykle rzadko.

Warunkiem jest to, że przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu sądowym. W praktyce zaś znacznie częściej niż fakt rozkładu pożycia, czy kontaktów z dzieckiem pomiędzy małżonkami sporne pozostają kwestie finansowe – stąd też podział majątku dokonywany jest w odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym, dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego.


Pamiętaj, że podział majątku jest możliwy po ustanowieniu rozdzielności majątkowej u notariusza, ale to już inna historia. Pewnie na kolejny post :)


PO ROZWODZIE MOŻESZ WRÓCIĆ DO SWOJEGO NAZWISKA


Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego istnieje możliwość powrotu do nazwiska panieńskiego bez dokonywania żadnych nadmiernych formalności. Wystarczającym jest złożenie stosownego oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Koniecznie jednak należy pamiętać, iż na złożenie takiego oświadczenia mamy tylko 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.


Tylko pamiętaj, że za zmianą nazwiska idzie zmiana dokumentów...


KOSZTY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O ROZWÓD


Na koszty postępowania rozwodowego składa się opłata od pozwu (na dzień 5.12.2021 r. w wysokości 600 zł) oraz jeżeli korzystamy z pomocy profesjonalnego pełnomocnika opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł) i koszt wynagrodzenia pełnomocnika (zazwyczaj indywidualnie uzgadniany z wybranym przez nas adwokatem lub radcą prawnym).


Jeżeli rozwód będzie bez orzekania o winie to sąd zwróci powodowi 300 zł, a 150 zł zasądzi od strony pozwanej na rzecz strony powodowej.


Ufff, dotarliśmy do końca :)


Teraz zastanów się czy masz jeszcze jakieś pytania, wątpliwości. Jeżeli potrzebujesz porady, chętnie pomogę. Wiem, że rozwód to trudne przede wszystkim emocjonalnie postępowanie. Pamiętaj, że jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce. Przeprowadziłam setki rozwodów, co świadczy o tym, że wiele osób oddało swój los w moje ręce. To nazywa się zaufanie.

6035 wyświetleń

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page